Zatrzymano wójta, sekretarza i skarbnika gminy. Korupcja i przestępstwa finansowe

0 770

W dniu dzisiejszym (6 sierpnia 2018 roku), na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zatrzymali trzy osoby tj. wójta, sekretarza oraz skarbnika gminy Bielice.

 

Jak ustalono na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, funkcjonariusze publiczni w osobach wójta gminy Bielice – Zdzisława T. oraz skarbnika gminy – Haliny B., odpowiedzialni za realizację zadań własnych gminy Bielice i uprawnieni do właściwego wykonywania założeń budżetu uchwalonego przez Radę Gminy, przekroczyli swoje uprawnienia i podpisali niecelowe i niegospodarne umowy z podmiotami spoza sektora bankowego.

Dopuścili się naruszeń szeregu przepisów prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, praw zamówień publicznych, przejawiających się między innymi w przekraczaniu limitów zadłużenia przewidzianych w uchwałach Rady Gminy Bielice za lata 2012 – 2015, prowadzeniu nierzetelnie ksiąg rachunkowych oraz przedstawianiu niezgodnego z rzeczywistością obrazu kondycji finansowej gminy w sprawozdaniach budżetowych i finansowych za lata 2012-2014.

W konsekwencji ich działania doprowadziły do sytuacji bezpośrednio zagrażającej utracie płynności finansowej gminy wobec braku możliwości bieżącego regulowania zobowiązań oraz szkody w wielkich rozmiarach w kwocie przekraczającej 1 milion złotych.

Z kolei wątek objęty zarzutami korupcyjnymi związany jest z jedną z inwestycji na terenie gminy Bielice, gdzie w toku postępowania administracyjnego związanego z realizacją tej inwestycji wójt gminy Bielice, współdziałając z sekretarzem gminy Kamelą W., uzależnił złożenie odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę od wydania przez członka zarządu firmy związanej z tą inwestycją kwoty łącznie 1.250.000 złotych, z tytułu rzekomego obniżenia wartości nieruchomości położonych w pobliżu inwestycji.

Śledztwo w przedmiotowej sprawie wszczęto w lutym 2016 roku na skutek zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku oraz Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2016 roku złożonych w związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w trakcie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy Bielice za lata 2011-2014 przeprowadzonej przez RIO w Szczecinie.

Zdzisław T., pełniący funkcję wójta gminy Bielice, usłyszał dwa zarzuty, w tym o czyn z art. 231 §1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 77 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2013.330) w zbiegu z art. 296 § 1 i 3 kodeksu karnego w zw. z art. 11 § 2 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego oraz o czyn z art. 228 § 4 kodeksu karnego.

Kamela W., pełniąca funkcję sekretarza gminy Bielice, która czynnie współdziałała z wójtem gminy Bielice w popełnieniu czynu o charakterze korupcyjnym usłyszała zarzut z art. 228 § 4 kodeksu karnego w zw. z art. 21 § 2 kodeksu karnego.

Natomiast Halinie B. pełniącej funkcję skarbnika gminy Bielice, a która jak ustalono, czynnie współdziałała ze Zdzisławem T. w popełnieniu czynu związanego z wyrządzeniem szkody gminie Bielice, przedstawiono zarzut z art. 231 § 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 77 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2013.330) w związku z art. 296 § 1 i 3 kodeksu karnego w związku z art. 11 § 2 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator skierował w dniu 6 sierpnia 2018 roku do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy wobec Zdzisława T. i Kameli W.

Wobec Haliny B. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach skarbnika gminy Bielice, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi i świadkami, poręczenia majątkowego w kwocie 25 000 złotych oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu.

Postępowanie dotyczy zdarzeń, które miały miejsce w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku w Bielicach.

źródło:PAP

Zostaw odpowiedź