Zatrzymano wójta, sekretarza i skarbnika gminy. Korupcja i przestępstwa finansowe

0 715

W dniu dzisiejszym (6 sierpnia 2018 roku), na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zatrzymali trzy osoby tj. wójta, sekretarza oraz skarbnika gminy Bielice.

 

Jak ustalono na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, funkcjonariusze publiczni w osobach wójta gminy Bielice – Zdzisława T. oraz skarbnika gminy – Haliny B., odpowiedzialni za realizację zadań własnych gminy Bielice i uprawnieni do właściwego wykonywania założeń budżetu uchwalonego przez Radę Gminy, przekroczyli swoje uprawnienia i podpisali niecelowe i niegospodarne umowy z podmiotami spoza sektora bankowego.

Dopuścili się naruszeń szeregu przepisów prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, praw zamówień publicznych, przejawiających się między innymi w przekraczaniu limitów zadłużenia przewidzianych w uchwałach Rady Gminy Bielice za lata 2012 – 2015, prowadzeniu nierzetelnie ksiąg rachunkowych oraz przedstawianiu niezgodnego z rzeczywistością obrazu kondycji finansowej gminy w sprawozdaniach budżetowych i finansowych za lata 2012-2014.

W konsekwencji ich działania doprowadziły do sytuacji bezpośrednio zagrażającej utracie płynności finansowej gminy wobec braku możliwości bieżącego regulowania zobowiązań oraz szkody w wielkich rozmiarach w kwocie przekraczającej 1 milion złotych.

Z kolei wątek objęty zarzutami korupcyjnymi związany jest z jedną z inwestycji na terenie gminy Bielice, gdzie w toku postępowania administracyjnego związanego z realizacją tej inwestycji wójt gminy Bielice, współdziałając z sekretarzem gminy Kamelą W., uzależnił złożenie odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę od wydania przez członka zarządu firmy związanej z tą inwestycją kwoty łącznie 1.250.000 złotych, z tytułu rzekomego obniżenia wartości nieruchomości położonych w pobliżu inwestycji.

Śledztwo w przedmiotowej sprawie wszczęto w lutym 2016 roku na skutek zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku oraz Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2016 roku złożonych w związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w trakcie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy Bielice za lata 2011-2014 przeprowadzonej przez RIO w Szczecinie.

Zdzisław T., pełniący funkcję wójta gminy Bielice, usłyszał dwa zarzuty, w tym o czyn z art. 231 §1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 77 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2013.330) w zbiegu z art. 296 § 1 i 3 kodeksu karnego w zw. z art. 11 § 2 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego oraz o czyn z art. 228 § 4 kodeksu karnego.

Kamela W., pełniąca funkcję sekretarza gminy Bielice, która czynnie współdziałała z wójtem gminy Bielice w popełnieniu czynu o charakterze korupcyjnym usłyszała zarzut z art. 228 § 4 kodeksu karnego w zw. z art. 21 § 2 kodeksu karnego.

Natomiast Halinie B. pełniącej funkcję skarbnika gminy Bielice, a która jak ustalono, czynnie współdziałała ze Zdzisławem T. w popełnieniu czynu związanego z wyrządzeniem szkody gminie Bielice, przedstawiono zarzut z art. 231 § 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 77 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2013.330) w związku z art. 296 § 1 i 3 kodeksu karnego w związku z art. 11 § 2 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator skierował w dniu 6 sierpnia 2018 roku do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy wobec Zdzisława T. i Kameli W.

Wobec Haliny B. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach skarbnika gminy Bielice, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi i świadkami, poręczenia majątkowego w kwocie 25 000 złotych oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu.

Postępowanie dotyczy zdarzeń, które miały miejsce w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku w Bielicach.

źródło:PAP

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra