Wietnamczycy handlowali narkotykami w Polsce

0 1 067

Dwaj obywatele Wietnamu zostali oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przestępstwa uprawy i wytwarzania ziela konopi innych niż włókniste mające dostarczyć znacznej ilości tego środka odurzającego.

 

Prokurator zarzucił im także, że wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uprawiali konopie inne niż włókniste, która to uprawa mogła dostarczyć znaczne ilości tego środka odurzającego – co najmniej 46 595 gram.

Ponadto oskarżeni z wyhodowanych wcześniej roślin wytwarzali środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste w znacznych ilościach. Przestępstwa tego dopuścili się oni działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu ze sobą i innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, a także w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Rozpoznający sprawę w I instancji Sąd Okręgowy w Lublinie za popełnienie tych przestępstw wymierzył jednemu z oskarżonych karę łączną w wymiarze 4 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności, a drugiemu karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto Sąd wymierzył oskarżonym grzywny w wysokości po 3 tysiące złotych (300 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 złotych).

Rozpoznając apelacje wniesione przez obrońców oskarżonych Sąd Apelacyjny w Lublinie wyrokiem z 26 marca 2018 roku obniżył kary łączne wymierzone obu obywatelom Wietnamu. Sąd odwoławczy wymierzył im kary łączne w wymiarze po 3 lata pozbawienia wolności.

Prokurator Generalny nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Działając z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego prokurator Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego do Sądu Najwyższego złożył kasację w tej sprawie.

W ocenie prokuratury Sąd odwoławczy dopuścił się rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa karnego materialnego: art. 65 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 64 par. 2 kodeksu karnego.

Zarzucone oskarżonym przestępstwa z art. 63 ust. 3 w związku z ust. 1 w zbiegu z art. 53 ust. 3 w związku z ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii są zbrodniami zagrożonymi, obok kary grzywny, karą od 3 lat pozbawienia wolności.

Prokurator oraz orzekające w sprawie Sądy słusznie uznały jednak, że oskarżeni dopuścili się zarzucanych im zbrodni działając w zorganizowanej grupie przestępczej. W związku z tym w kwalifikacji prawnej zarzucanych im przestępstw wskazano także art. 65 par. 1 kodeksu karnego.

W swojej kasacji Zastępca Prokuratora Generalnego podkreślił, że art. 65 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 64 par. 2 kodeksu karnego nakładają na Sąd obowiązek wymierzenia kary pozbawienia wolności powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

Zatem stosownie do art. 65 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 64 par. 2 kodeksu karnego w przypadku oskarżonych w tej sprawie obywateli Wietnamu zachodziło obligatoryjne obostrzenie kary pozbawienia wolności, poprzez podwyższenie jej dolnej granicy, która wynosi 3 lata.

Obowiązek taki występował również w przypadku przypisania im popełnienia zbrodni, co podkreślił Sąd Najwyższy w swoim wyroku z 29 stycznia 2014 roku (sygn. akt IV KK 404/13). W ocenie prokuratury Sąd Apelacyjny w Lublinie naruszając ten obowiązek i wymierzając oskarżonym kary pozbawienia wolności w granicy dolnego ustawowego zagrożenia – po 3 lata pozbawienia wolności, rażąco naruszył przepisy prawa karnego materialnego. Wymierzone im kary łączne pozbawienia wolności powinny być wyższe od 3 lat pozbawienia wolności.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami prokuratura wniosła o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie w zaskarżonej części dotyczącej rozstrzygnięcia o karze i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

źródło:PAP

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra