Na uprawie marchwi wyłudzili 128 milionów złotych

Fot. zdjęcie podglądowe
1 2 810

Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku (21 września 2020 roku) skierował akt oskarżenia przeciwko 29 osobom wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej za wyłudzenie 128 milionów złotych dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni.

Oskarżeni to osoby w wieku od 34 do 72 lat, mieszkańcy województw kujawsko-pomorskiego, śląskiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego. Prokurator oskarżył ich łącznie o popełnienie 214 przestępstw.

Obszerny materiał dowodowy zebrany w sprawie stanowiący główne dokumenty zgromadzono w kilkuset zbiorach. W toku śledztwa uzyskano analizę przepływów na rachunkach bankowych, przesłuchano w charakterze świadków 373 osoby, w ramach międzynarodowej pomocy prawnej uzyskano materiały między innymi z Holandii, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, Belgii i Irlandii oraz uzyskano akta kilkunastu postępowań z kontroli skarbowych prowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowych, zakończonych wydaniem szeregu decyzji.

Prokurator oskarżył sześć osób o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 par. 1 i 3 kk. Ponadto oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstw karnoskarbowych w postaci nierzetelnego prowadzenia ksiąg, wystawiania nierzetelnych faktur, oszustwa podatkowe, wyłudzenie bezpodstawnego zwrotu podatku. Kolejne zarzuty dotyczą prania pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk, poświadczenie nieprawdy w dokumentach kwalifikowane z art. 271 par. 1 i 3 kk, posłużenia się dokumentem poświadczającym nieprawdę z art. 273 kk, przywłaszczenia mienia z art. 284 par. 2 kk, jak również wyłudzenia kredytu z art. 297 par. 1 kk.

Oskarżonym zarzuca się, że z popełnienia przestępstw osiągnęli korzyść majątkową w łącznej wysokości 190 milionów złotych.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15, przepadek korzyści osiągniętej z popełnienia przestępstw oraz kary grzywny.

Prokurator zabezpieczył ponad 107 milionów złotych

W toku postępowania, w celu zabezpieczenia grożącym podejrzanym kar grzywny, przepadku równowartości pieniężnej korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstw oraz obowiązku naprawienia szkody prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę ponad 107 milionów złotych. Zabezpieczeń dokonano poprzez: ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach gruntowych, lokalach mieszkalnych, udziałach w nieruchomościach, zajęcie wierzytelności przysługującej oskarżonemu o wartości 19 milionów złotych, samochodu, jak również zajęcie pieniędzy w kwocie ponad 900 tysięcy złotych.

W toku śledztwa prokurator zastosował instytucję konfiskaty rozszerzonej obejmując zabezpieczeniami majątkowymi nieruchomości oraz udziały w nieruchomościach, które stanowiły własność innych osób – konkubiny Andrzeja L., rodziców konkubiny Andrzeja L. lub własność spółki handlowej. W ten sposób dokonano 7 zabezpieczeń majątkowych, ustanawiając hipotekę przymusową albo zakaz zbywania i obciążania nieruchomości na łączną kwotę prawie 43 milionów złotych.

Dofinansowanie z ARiMR w wysokości 128 milionów złotych

Śledztwo zainicjowane zostało na podstawie materiałów zgromadzonych przez Zarząd w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Z ustaleń, które stanowiły podstawę wszczęcia śledztwa wynikało, iż w okresie od 2008 r. do 2012 r. w rejonie Lęborka w woj. pomorskim działa zorganizowana grupa przestępcza, mająca na celu popełnianie przestępstw o charakterze gospodarczym.

Grupa skupiała się wokół osoby Andrzeja L. i obejmowała od kilku do kilkunastu osób, które działając wspólnie i w porozumieniu za pośrednictwem szeregu podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności dwóch spółek A.-N. sp. z o.o. wówczas z siedzibą w Lęborku i N.-F. sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku.

Przedmiotem ich działalności była produkcja warzyw i owoców. Grupa wyłudziła z Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansowanie w kwocie nie mniejszej niż 128 milionów złotych oraz nienależny zwrot podatku VAT w wysokości 40 milionów złotych.

Istotą działalności wymienionej grupy przestępczej nie była deklarowana wspólna produkcja rolna, ale wykorzystanie istniejących mechanizmów prawnych, w celach przestępczych ukierunkowanych na uzyskanie dla jej członków nienależnych korzyści majątkowych w znacznych rozmiarach.

Grupa producentów rolnych

Jak ustalił prokurator Andrzej L. wraz m. in. z Henrykiem Cz., Eweliną Cz., Kariną M., Grzegorzem S. utworzyli w lipcu 2008 r. grupę producentów rolnych w formie A.-N. sp. z o.o. , która zadeklarowała ukierunkowaną produkcję rolną polegającą na uprawie marchwi. Grupa producentów rolnych zobowiązała się do prowadzenia rolnej działalności gospodarczej o charakterze wytwórczym w taki sposób, żeby stworzyć organizację producencką.

Działalność rolna dofinansowywana była przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wymogiem uzyskania dofinansowania z ARiMR było utrzymanie określonej wysokości produkcji rolnej. Celem spełnienia tego wymogu w spółce tworzono i fałszowano dokumenty przekazania, zakupu i sprzedaży płodów rolnych oraz środków trwałych.

Na podstawie nierzetelnych faktur dotyczących nabycia składników majątkowych lub ich wartości spółka otrzymywała z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrot części poniesionych kosztów związanych z nabyciem tych składników majątkowych.

W toku postępowania ustalono jeszcze szereg innych działań polegających między innymi na wyłudzeniach nienależnego zwrotu podatku, nierzetelnym prowadzeniu ksiąg, posługiwaniu się dokumentami poświadczającymi nieprawdę, wyłudzaniu kredytów, które wskazują na przestępcze uzyskiwanie nienależnych świadczeń z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz nienależnego zwrotu podatku VAT.

Od 2016 roku śledztwo przejął Pomorski Wydział Prokuratur Krajowej

Postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte 1 sierpnia 2012 r. przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku. Od 16 listopada 2016 r., śledztwo było nadzorowane przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.

Prowadzenie postępowania powierzono Zarządowi w Gdańsku CBŚP, a w zakresie wątków dotyczących popełnienia przestępstw karnoskarbowych postępowanie prowadził Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku, a następnie Krajowa Administracja Skarbowa w Gdańsku.

Źródło: pk.gov.pl

1 komentarz
  1. Szynkarz mówi

    Marchewkowe pole rośnie wokół mnie
    W marchewkowym polu jak warzywo tkwię…………,ha,ha.

Zostaw odpowiedź