„Misiek” odpowie za 95 przestępstw. Do sądu trafił akt oskarżenia

Fot. Paweł M. ps. "Misiek", mat. prasowe
0 22 236

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Pawłowi M. ps. „Misiek” oraz Grzegorza Z. ps. „Zielak”.

Co zarzuca się oskarżonym

Na ławie oskarżonych zasiądzie dwóch przywódców zorganizowanej grupy przestępczej „Wisła Sharks”: Paweł M. ps. „Misiek” oraz Grzegorz Z. ps. Zielak” Prokurator oskarżył ich w sumie o popełnienie 188 przestępstw, przy czym przeszło 90 przestępstw popełnili wspólnie w ramach kierowania wskazaną zorganizowaną grupą przestępczą.

Pawłowi M. ps. „Misiek” prokurator zarzucił popełnienie 95 przestępstw – kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą „Wisła Sharks” (art. 258 par. 3 kodeksu karnego), kierowanie wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków w postaci marihuany, amfetaminy i kokainy (art. 18 par. 1 kk w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), kierowanie przemytem narkotyków w postaci marihuany i kokainy z Holandii i Czech do Polski (art. 18 par. 1 kk. w zw. z art. 55 ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), dokonanie rozboju z użyciem maczet i pałek (art. 280 par. 2 kodeksu karnego), kierowanie pobiciem z użyciem niebezpiecznych przedmiotów w postaci maczet i noży (art. 159 kodeksu karnego), kierowanie założeniem laboratorium mefedronu ( art. 18 par. 1 k.k. w zw. z art. 53 ust 1 i 3 i art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) oraz popełnienie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu, przechowywaniu i przeważeniu papierosów oraz krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy kwalifikowane jako przestępstwa karnoskarbowe.

Grzegorzowi Z. ps. „Zielak” prokurator zarzucił popełnienie 93 przestępstw – w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą „Wisła Sharks” (art. 258 par. 3 kodeksu karnego), kierowanie wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków w postaci marihuany, amfetaminy i kokainy (art. 18 par. 1 kk w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), kierowanie przemytem narkotyków w postaci marihuany i kokainy z Holandii i Czech do Polski (art. 18 par. 1 kk. w zw. z art. 55 ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), kierowanie pobiciem z użyciem niebezpiecznych przedmiotów przy użyciu maczet i noży (art. 18 par. 1 kk w zw. z art. 159 kodeksu karnego), oraz popełnienie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu, przechowywaniu i przeważeniu papierosów oraz krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy kwalifikowane jako przestępstwa karnoskarbowe.
Kierowali zorganizowaną grupą Wisła Sharks

Prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie ustalił, że „Misiek” i „Zielak” kierowali grupą „Wisła Sharks” od końca 2006 do maja 2018 roku. Działalność grupy koncentrowała się w Krakowie, jednak obszarem jej aktywności były również i inne miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto grupa prowadziła swoją działalność w Holandii, Czechach, Włoszech, Francji, Szwecji innych państwach Unii Europejskiej.

Tworzyli zasady i strukturę grupy

Zarówno Paweł M. ps. „Misiek” jak i Grzegorz Z. ps. „Zielak” w ramach kierowania zorganizowaną grupą przestępczą „Wisła Sharks”:

·        określali strukturę, cele i zasady funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej,

·        określali obszar terytorialnej działalności grupy w zakresie popełnianych przestępstw,

·        decydowali o składzie zorganizowanej grupy przestępczej, dokonywali podziału ról  i zadań według hierarchii osób w strukturze grupy,

·        określali i egzekwowali  ustalone zasady funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej, w tym zasady awansowania, nagradzania, karania, degradowania członków,

·        ustalali zasady współpracy z innymi zorganizowanymi grupami przestępczymi mającymi na celu prowadzenie wspólnych przestępczych interesów oraz zasady konkurowania z wrogimi grupami przestępczymi;

·        organizowali i kierowali naradami, zbiórkami członków zorganizowanej grupy przestępczej, ustalając plan działania i realizację założonych celów,

·        określali zasady finansowania działalności zorganizowanej grupy przestępczej i jej członków, w tym zarządzali przeprowadzanie celowych zbiórek finansowych,

·        zawiązali i określali cele utworzonego wspólnego funduszu finansowego przeznaczonego na funkcjonowanie kierowników i członków zorganizowanej grupy przestępczej, w tym określali przeznaczanie środków finansowych na wspieranie rodzin zatrzymanych członków, którzy nie naruszyli ustalonych zasad funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej, a także finansowanie im pomocy adwokatów,

·        wyznaczali zadania członkom zorganizowanej grupy przestępczej
i egzekwowali ich wykonanie, bądź naruszanie,

·        planowali, podejmowali decyzje o popełnieniu przez członków zorganizowanej grupy przestępczej czynów zabronionych oraz decydowali o podziale osiągniętych z tego tytułu korzyści materialnych,

·        ustalali sposoby i zasady mające na celu zapewnienie hermetyczności zorganizowanej grupy przestępczej uniemożliwiające wykrycie i ustalenie jej struktury, składu i celów, jak również określali rodzaj i sposoby łączności pomiędzy kierownikami i członkami grupy,

·        organizowali ćwiczenia na sali treningowej polegające na  instruktażach taktycznych walk podczas tzw. ustawek,

·        wydawali polecenia członkom grupy w zakresie przemytu i handlu narkotykami.

Członkowie grupy dopuścili się licznych przestępstw

Zorganizowana grupa przestępcza pseudokibiców „Wisła Sharks” zajmowała się popełnieniem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w tym w szczególności pobiciami z użyciem niebezpiecznych narzędzi, przestępstwami narkotykowymi dotyczącymi prawie 2 ton marihuany, prawie 2,5 ton amfetaminy, niemal 50 kg kokainy, oraz znacznej ilości mefedronu, przeciwko porządkowi publicznemu, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym na szkodę Wisły Kraków S.A.

W dużej mierze do ustaleń w zakresie funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej i czynów dokonanych przez jej członków przyczyniła się m.in. współpraca niektórych podejrzanych, w tym skruszonego Pawła M. ps. „Misiek” oraz praca prokuratorów i funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Straży Granicznej.

Paweł M. został zatrzymany na terenie Włoch

Do zatrzymań członków zorganizowanej grupy przestępczej „Wisłą Sharks” doszło 21 maja 2018 roku, kiedy funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 9 osób. Podczas tych czynności nie udało się zatrzymać Pawła M. ps. „Misiek”, który przebywał na terenie Włoch. Wówczas na wniosek prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie wobec Pawła M. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Prokurator zarządził poszukiwania podejrzanego listem gończym, a następnie wystąpił o europejski nakaz aresztowania wobec podejrzanego. Paweł M. został zatrzymany na terenie Włoch i przekazany stronie polskiej 18 października 2018 roku w wykonaniu postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzymie.

Po przetransportowaniu do Polski doprowadzono go do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, gdzie usłyszał zarzuty, a następnie trafił do aresztu.

Wobec Pawła M. i Grzegorza Z. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Źródło: pk.gov.pl

 

Zostaw odpowiedź