Kolejny celnik zatrzymany za korupcję i wyłudzenia podatku VAT.

Fot. Zdjęcie podglądowe
0 1 410

Na polecenie prokuratora Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie 4 czerwca 2020 funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego funkcjonariusza służby celnej Sebastiana P. (45 lat). Prokurator przedstawił mu zarzuty popełnienia przestępstw korupcyjnych.

Usłyszał zarzuty

Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie przedstawił zatrzymanemu m.in. zarzut przyjmowania w 2013 i 2014 roku korzyści majątkowych w łącznej kwocie kilku tysięcy złotych w związku z wykonywaniem czynności służbowych na stanowisku TAX FREE na przejściach granicznych w Medyce i Korczowej województwa podkarpackiego w kierunku wyjazdowym z Polski na Ukrainę.

Funkcjonariusz otrzymywał łapówki w zamian za bezpodstawne odstąpienie od obowiązku dokonania odmowy potwierdzenia wywozu poza terytorium Unii Europejskiej towarów wskazanych w przedłożonych do odprawy celnej dokumentach Tax Free – Zwrot VAT dla Podróżnych, jednocześnie wiedząc, że wywóz towarów nie następuje.

Podejrzany niezgodnie z rzeczywistością potwierdzał taki wywóz poza terytorium Unii Europejskiej, poświadczając w tym zakresie nieprawdę zarówno w systemie elektronicznym, jak i dokumentach Tax Free, co do okoliczności mających znaczenie prawne, pomimo, że osoby figurujące w tych dokumentach jako nabywcy – tzw. podróżni, nie dokonywały zakupu i wywozu towarów poza terytorium UE, a widniejące na tych dokumentach dane rzekomych nabywców towarów były niezgodne z rzeczywistością.

W przedstawiony sposób podejrzany udzielił pomocy osobom działającym w imieniu ustalonego podmiotu gospodarczego w posłużeniu się fakturami VAT w dokumentacji gospodarczej, w tym w deklaracjach VAT oraz rejestrze nabyć, księgach rachunkowych i we wprowadzeniu w błąd organu podatkowego – Urzędu Skarbowego w Jarosławiu co do kwot odnoszących się do zobowiązań podatkowych, rzeczywistych rozmiarów działalności gospodarczej i w konsekwencji w doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa znacznej wartości w łącznej kwocie prawie 100 tysięcy złotych, poprzez zaniżenie deklarowanego podatku należnego i bezpodstawny zwrot podatku VAT.

Przestępstwo przyjmowania korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej w zamian za naruszenie przepisów prawa kwalifikowane z art. 228 par. 3 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20 tysięcy złotych, dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.

Zakres postępowania

Zakresem prowadzonego w Podkarpackim Wydziale Prokuratury Krajowej śledztwa objęto m.in. czyny zabronione polegające na poświadczeniu w latach 2013-2014 nieprawdy w dokumentach TAX FREE – zwrot VAT Four Tourist przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie całego kraju. W dokumentach tych osoby uprawnione poświadczały nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, a mianowicie, że towary w nich wyszczególnione zostały sprzedane obywatelom Ukrainy, podczas gdy zakup, wywóz towarów poza teren Wspólnoty Europejskiej nie miały miejsca.

TAX FREE

W toku postępowania prokurator ustalił, że wystawione dokumenty TAX FREE, w tym również in blanco (bez danych nabywcy) były przekazywane ustalonym obywatelom Ukrainy. Następnie osoby te przekazywały dokumenty TAX FREE funkcjonariuszom służby celnej, którzy w zamian za korzyści majątkowe (stanowiące równowartość 2-3 % wartości podatku VAT związanego z kwotą netto towarów wskazanych na każdym z przedkładanych dokumentów Zwrot VAT dla Podróżnych – TAX FREE), podczas pełnionych służb, poświadczali nieprawdę w treści tych dokumentów oraz w systemie informatycznym co do rzekomego wywozu towarów na Ukrainę.

W wielu przypadkach funkcjonariusze służby celnej odręcznie nanosili poszczególne zapisy w dokumentach TAX FREE (w tym także ołówkiem) względnie przekazywali wskazanym obywatelom Ukrainy dane innych podróżnych przekraczających w tym samym czasie granice RP, którzy przedkładali dokumenty TAX FREE obejmujące faktycznie wywożone poza granice RP niewielkiej wartości towary nabyte w innych firmach.

Ustalenia śledztwa wskazują, że po potwierdzeniu wymienionych dokumentów TAX FREE zostały one wykorzystane w deklaracjach podatkowych tych podmiotów gospodarczych przez osoby, które wprowadziły w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu co do zastosowania 0% stawki VAT do sprzedaży towarów ujętych w dokumentach TAX FREE – Zwrot VAT dla Podróżnych i doprowadziły w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa, poprzez dokonanie bezpodstawnego zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej.

Dotychczas zarzuty usłyszały 36 osoby

W toku śledztwa wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstw wobec łącznie 36 osób, w tym 7 obywateli Ukrainy oraz 26 funkcjonariuszy służby celnej.
Prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź