18 członków grupy przestępczych odpowie za nielegalny obrót paliwami

fot. zatrzymanie podejrzanego, zdjęcie poglądowe, policja.pl
0 1 196

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie dwa akty oskarżenia przeciwko dwóm grupom przestępczym, które dokonywały nielegalnego obrotu paliwem.

Pierwszy z nich objął 13 oskarżonych, z których 7 działało w zorganizowanej grupie przestępczej w okresie od 2015 do 2016 roku na terenie Polski i zagranicy, natomiast drugi 18 oskarżonych, z których 17 działało w zorganizowanej grupie przestępczej w okresie od 2012 do 2013 roku.

Sposób działania pierwszej grupy przestępczej

Z ustaleń śledztwa wynika, że celem tej grupy było popełnianie przestępstw karnych i karnoskarbowych polegających między innymi na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT i ich przekazywaniu kolejnym podmiotom. Swoim działaniem zmierzali do uszczuplenia należności publicznoprawnych poprzez niezgłaszanie właściwym organom podatkowym rzeczywistej podstawy i przedmiotu opodatkowania.

Działali oni również w celu obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z nierzetelnych faktur VAT. Skutkiem ich działania było narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego, podatku VAT oraz opłaty paliwowej.

Członkowie grupy podejmowali również czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z przestępstw karnych i karnoskarbowych, ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia ich przepadku, jak również tworzeniu poświadczającej nieprawdę dokumentacji księgowej.

8,5 miliona litrów oleju smarowego jako olej napędowy

Działalność oskarżonych polegała na obrocie pomiędzy podmiotami gospodarczymi, olejem smarowym oraz dokonywaniu transakcji gotówkowych poza systemem bankowym, związanych z obrotem tym olejem.

W wyniku tych działań do obrotu handlowego wprowadzono olej smarowy jako olej napędowy w ilości prawie 8,5 miliona litrów. Działania oskarżonych miały również na celu legalizację uszczuplonych należności publiczno-prawnych w kwocie 26.240.962 złotych stanowiących korzyść z popełnionych przestępstw.

W sprawie tej zabezpieczono majątek oskarżonych w łącznej wysokości 2.599.218 złotych, na poczet grożących im kar grzywny oraz obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej zarzucanym im przestępstwem oraz przepadku korzyści.

Działalność drugiej grupy przestępczej

Grupa sprowadzała z zagranicy olej napędowy, który był następnie rozprowadzany do odbiorców w taki sposób, aby nie ponosić kosztów zapłaty podatku od towarów i usług. Oskarżeni posługiwali się w tym celu spółkami, w których funkcje prezesów zarządów powierzano podstawionym osobom tzw. „słupom”, przy czym działania oskarżonych obejmowały również wystawianie nierzetelnych faktur VAT.

Środki uzyskane z prowadzenia nielegalnego procederu wypłacano z rachunków bankowych prowadzonych na rzecz tych podmiotów gospodarczych za pośrednictwem osób upoważnionych.

Niekiedy w celu transferowania środków używano rachunków bankowych osób fizycznych lub rachunków innych podmiotów gospodarczych, które również obsługiwały osoby podstawione. Następnie wypłacane pieniądze przekazywane były organizatorom procederu w formie gotówkowej. W wyniku działalności grupy wartość uszczuplonego podatku VAT wyniosła 20.890.583 złotych.

Ponad milion złotych zabezpieczenia majątkowego 

W sprawie zabezpieczono majątek oskarżonych, na poczet grożących im kar grzywny oraz obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej zarzucanym im przestępstwem oraz przepadku korzyści w łącznej wysokości 1.047.340 złotych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Zostaw odpowiedź