CBA: kontrola w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

0 659

2 lipca 2018 r. Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczął w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie kontrolę pn. „Kontrola wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego oraz rozporządzania mieniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w latach 2009-2018, w szczególności zawarcia i realizacji umowy zawartej z firmą Qumak S.A. na realizację projektu ISOK: „Projekt, budowa i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu”.

 

W 2016 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (wówczas Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) wystąpiło do firmy Qumak z wezwaniem do zapłaty kary umownej (15,2 mln złotych) za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w związku z niewykonaniem prac przewidzianych w umowie na realizację piątego, ostatniego jej etapu budowy systemu ISOK.

ISOK, projekt o wartości ok. 300 mln złotych, jest realizowany od 2010 roku w ramach 7. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 finansowanego z funduszy Unii Europejskiej (ok. 190 mln złotych).

W 2014 r. Komisja Europejska przyznała dodatkowe fundusze w ramach priorytetu „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” w polskim programie regionalnym „Innowacyjna Gospodarka”. Z budżetu państwa oraz z zasobów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzi jedynie 1/3 wszystkich środków przeznaczonych na realizację projektu ISOK tj. ok 100 mln złotych.

Niewykonanie w całości umowy przez firmę Qumak S.A. grozi całkowitym cofnięciem Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dofinansowania z UE, a więc utratą ok. 200 mln złotych.

Porozumienie zawarte między Qumakiem a KZGW podpisane 29 grudnia 2017 r. miało być podstawą zwarcia ugody między stronami.

Zakładała ona przekazanie zamawiającemu przed końcem lipca 2018 r. wszystkich produktów przewidzianych w tym porozumieniu. Przewidywała także dla Qumaka wynagrodzenie w wysokości 28,3 mln zł brutto, czyli tyle, co równowartość wynagrodzenia za piąty, ostatni, etap projektu ISOK.

Strony miały zrzec się wszelkich roszczeń powstałych w związku z wykonaniem umowy oraz odszkodowawczych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.

Zakres prac określonych w treści ugody dotyczący etapu piątego okazał się nie być tożsamy z zakresem prac i funkcjonalności określonych w dokumentach przetargowych i pierwotnej umowie.

Kontrola jest w toku.

źródło:pap

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra