CBA: kontrola w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

0 743

2 lipca 2018 r. Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczął w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie kontrolę pn. „Kontrola wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego oraz rozporządzania mieniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w latach 2009-2018, w szczególności zawarcia i realizacji umowy zawartej z firmą Qumak S.A. na realizację projektu ISOK: „Projekt, budowa i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu”.

 

W 2016 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (wówczas Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) wystąpiło do firmy Qumak z wezwaniem do zapłaty kary umownej (15,2 mln złotych) za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w związku z niewykonaniem prac przewidzianych w umowie na realizację piątego, ostatniego jej etapu budowy systemu ISOK.

ISOK, projekt o wartości ok. 300 mln złotych, jest realizowany od 2010 roku w ramach 7. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 finansowanego z funduszy Unii Europejskiej (ok. 190 mln złotych).

W 2014 r. Komisja Europejska przyznała dodatkowe fundusze w ramach priorytetu „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” w polskim programie regionalnym „Innowacyjna Gospodarka”. Z budżetu państwa oraz z zasobów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzi jedynie 1/3 wszystkich środków przeznaczonych na realizację projektu ISOK tj. ok 100 mln złotych.

Niewykonanie w całości umowy przez firmę Qumak S.A. grozi całkowitym cofnięciem Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dofinansowania z UE, a więc utratą ok. 200 mln złotych.

Porozumienie zawarte między Qumakiem a KZGW podpisane 29 grudnia 2017 r. miało być podstawą zwarcia ugody między stronami.

Zakładała ona przekazanie zamawiającemu przed końcem lipca 2018 r. wszystkich produktów przewidzianych w tym porozumieniu. Przewidywała także dla Qumaka wynagrodzenie w wysokości 28,3 mln zł brutto, czyli tyle, co równowartość wynagrodzenia za piąty, ostatni, etap projektu ISOK.

Strony miały zrzec się wszelkich roszczeń powstałych w związku z wykonaniem umowy oraz odszkodowawczych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.

Zakres prac określonych w treści ugody dotyczący etapu piątego okazał się nie być tożsamy z zakresem prac i funkcjonalności określonych w dokumentach przetargowych i pierwotnej umowie.

Kontrola jest w toku.

źródło:pap

Zostaw odpowiedź