Agenci CBŚP i CBA chronili sutenerów w zamian za prostytutki i imprezy

fot. zdjęcie podglądowe
0 6 685

31 sierpnia 2020 r. do Sądu Okręgowego w Tarnowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko byłym funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oskarżonym o czyny o charakterze korupcyjnym w ramach śledztwa prowadzonego przeciwko Danielowi Ś. i innym, a uprzednio także przeciwko właścicielom agencji towarzyskich Aleksiejowi R. i Jewgenijowi R. 

Materiał dowodowy zgromadzony podczas śledztwa Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie obejmuje kilkaset tomów akt jawnych i niejawnych. Część jawna aktu oskarżenia obejmuje 164 strony, natomiast uzasadnienie aktu oskarżenia o klauzuli „ściśle tajne” sporządzone zostało na 633 stronach.

Zakres zarzutów

Prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie oskarżył:

Daniela Ś. (byłego Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie CBŚP) o popełnienie przestępstw korupcyjnych kwalifikowanych z art. 228 par. 3 kk w zw. z art. 12 par. 1 kk, art. 18 par. 3 kk w zw. z art. 228 par. 1 kk (dwukrotnie), przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych z art. 231 par. 2 kk w zw. z art. 231 par. 1 kk i art. 266 § 2 k.k. w zw. z art. 11 par. 2 k.k.

Krzysztofa B. (byłego Naczelnika Zarządu w Rzeszowie CBŚP) o popełnienie pięciu przestępstw w tym o charakterze korupcyjnym kwalifikowanym z art. 228 par. 1 kk i art. 228 par. 3 kk oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 231 par. 2 kk.

Roberta P. (byłego Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, uprzednio wieloletniego funkcjonariusza Zarządu w Rzeszowie CBŚ KGP), o popełnienie przestępstw korupcyjnych kwalifikowanych z art. 228 par. 3 kk (trzykrotnie), przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 231 par. 2 k.k. w zw. z art. 231 par. 1 kk i art. 266 par. 2 kk w zw. z art. 12 par. 1 k.k.

Ryszarda J. (byłego Naczelnika Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, uprzednio wieloletniego funkcjonariusza Zarządu w Rzeszowie CBŚ KGP), o popełnienie przestępstw przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych kwalifikowanych z art. 231 par. 2 kk w zw. z art. 231 par. 1 k.k. i art. 266 par. 2 k.k. w zw. z art. 11 par. 2 k.k. w zw. z art. 12 par. 1 k.k., ujawnienia wbrew przepisom informacji o klauzuli tajności kwalifikowane z art. 265 par. 1 kk i art. 231 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 k.k., art. 231 par. 1 k.k. i art. 218 par. 1a k.k. i art. 207 par. 1 k.k. w zw. z art. 11 par. 2 k.k. (sześciokrotnie).

Zarówno Damian W. (były Naczelnik Zarządu w Białymstoku CBŚP, uprzednio wieloletni Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Rzeszowie CBŚP), jak i Piotr J. (były Naczelnik Zarządu w Rzeszowie CBŚP, uprzednio wieloletni Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Przemyślu Zarządu w Rzeszowie CBŚP) zostali oskarżeni o popełnienie przestępstwa korupcyjnego kwalifikowanego z art. 228 par. 3 k.k. w zw. z art. 12 par. 1 k.k.

Czyny popełnione przez oskarżonych zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawiania wolności.

Przyjmowanie korzyści

Zarzuty kwalifikowane z art. 228 par. 3 k.k. dotyczą m.in. przyjmowania korzyści majątkowych w postaci opłaconych przez Aleksieja R. i Jewgenija R. (skazanych za te czyny prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie II Wydział Karny z 8 maja 2018 r. sygn. II K 7/18):

– usług seksualnych w postaci stosunków płciowych świadczonych przez osoby zatrudnione w agencjach towarzyskich prowadzonych przez Aleksieja R. i Jewgenija R.,

– tańców erotycznych wykonywanych przez striptizerki zatrudnione w agencjach towarzyskich prowadzonych przez Aleksieja R. i Jewgenija R.,

– alkoholu, posiłków, przekąsek,

– imprez towarzyskich z udziałem zatrudnionych w agencjach towarzyskich prowadzonych przez Aleksieja R. i Jewgenija R.

Korzyści te były przyjmowane w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, a polegające na zaniechaniu prowadzenia czynności służbowych i nadawania biegu posiadanym informacjom o kierowaniu przez Aleksieja R. i Jewgenija R. międzynarodową zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw m.in. przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (czerpanie korzyści z cudzego nierządu).

Przekroczenie uprawnień

Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnia obowiązków przez oskarżonego Roberta P. Dyrektora Delegatury CBA w Rzeszowie, dotyczą osiągnięcia korzyści osobistej dla siebie i innych osób (Daniela Ś. i Krzysztof. B) co polegało m.in. na przekazywaniu i ujawnianiu Danielowi Ś. informacji o wpływających do Delegatury CBA w Rzeszowie materiałach świadczących o przestępczej działalności Daniela Ś.  Tym samym Robert P.  działał na szkodę interesu publicznego w postaci m.in. umożliwienia dalszego zajmowania funkcji publicznej przez podejrzanego Daniela Ś. i podejrzanego Krzysztofa B. mimo posiadania wiedzy o ich przestępczej działalności.

Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnia obowiązków przez oskarżonego Ryszarda J. Naczelnika Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, dotyczą osiągnięcia korzyści osobistej dla innych osób (Daniela Ś. i Krzysztof. B) co polegało m.in. na zaniechaniu prowadzenia w stosunku do wymienionych osób czynności służbowych i przekazywaniu informacji o wpływających do Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji materiałach świadczących o przestępczej działalności Daniela Ś. Tym samym Ryszard J., co stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego.

Intensywne czynności śledcze

Gromadzenie materiału dowodowego w niniejszej sprawie, którego rezultatem jest skierowany akt oskarżenia trwało od roku 2012. Od chwili przejęcia tej sprawy w kwietniu 2016 roku przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie trwały intensywne czynności śledcze, w szczególności o charakterze niejawnym, prowadzone osobiście przez prokuratora i zlecane do wykonania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wymagające uszczegółowienia pozyskanych informacji, ich weryfikacji, uzyskania dokumentacji źródłowej, a następnie poddania analizie całokształtu zgromadzonych dowodów.

Wspólna służba

Oskarżeni Daniel Ś., Krzysztof B., Ryszard J. oraz Robert P. przez szereg lat (począwszy od roku 1995) wspólnie wykonywali czynności służbowe w jednym wydziale będącym pierwowzorem Centralnego Biura Śledczego Policji, tj. w Wydziale do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (przekształconego następnie w Wydział XVIII Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji, przekształconego z kolei na Wydział XX w Rzeszowie CBŚ KGP, przekształconego następnie w Zarząd w Rzeszowie CBŚ KGP, a finalnie w Zarząd w Rzeszowie CBŚP). Do połowy roku 2007 w Wydziale XX w Rzeszowie CBŚ KGP pełnili służbę oskarżeni Robert P. oraz Ryszard J.

Oskarżony Robert P. po odejściu z Wydziału XX w Rzeszowie CBŚ KGP rozpoczął pracę w jednej z komend powiatowych policji na terenie Podkarpacia, a następnie (w roku 2010) został funkcjonariuszem Delegatury CBA w Rzeszowie na stanowisku Naczelnika jednego z wydziałów ww. delegatury, a od lutego 2012 r. do stycznia 2017 r. pełnił funkcję Dyrektora Delegatury CBA w Rzeszowie.

Z kolei oskarżony Ryszard J. po zakończeniu (w połowie 2007 r.) służby w Wydziale XX w Rzeszowie CBŚ KGP przeszedł bezpośrednio do Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji gdzie objął stanowisko Naczelnika tej komórki organizacyjnej Policji powołanej do zwalczania i wykrywania przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy Policji, które zajmował nieprzerwanie do dnia jego zatrzymania w ramach niniejszego śledztwa, tj. do 11 października 2016 r.

Relacje służbowe

W toku postępowania prokurator ustalił, że w latach 2014-2016, na czele Zarządu w Rzeszowie CBŚP stał podejrzany Krzysztof B. (jako Naczelnik ww. Zarządu), któremu bezpośrednio podlegali: podejrzany Daniel Ś. (jako Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie CBŚP), podejrzany Damian W. (jako Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Rzeszowie CBŚP) oraz podejrzany Piotr J. (jako Naczelnik Wydziału w Przemyślu Zarządu w Rzeszowie CBŚP).

Z kolei podejrzany Ryszard J. kierował Wydziałem w Rzeszowie BSW KGP, tj. jednostką powołaną do zwalczania przestępczości wśród funkcjonariuszy Policji, natomiast podejrzany Robert P. kierował Delegaturą CBA w Rzeszowie, tj. jednostką powołaną do zwalczania przestępczości wśród funkcjonariuszy publicznych.

Parasol ochronny

Prokurator zarzucił każdemu z oskarżonych tworzenie tzw. „parasola ochronnego”. I tak:

– oskarżonym: Krzysztofowi B., Damianowi W., Piotrowi J. oraz Robertowi P. – nad przestępczą działalnością Aleksieja R., Jewgenija R. i członków ich międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej (o analogiczny zarzut oskarżony jest Daniel Ś.),

– oskarżonemu Ryszardowi J. nad przestępczą działalnością podejrzanych Daniela Ś. oraz Krzysztofa B.,

– oskarżonemu Robertowi P. (dodatkowo – oprócz wymienionego wyżej – w okresie kiedy sprawował funkcję Dyrektora Delegatury CBA w Rzeszowie) nad przestępczą działalnością podejrzanych Daniela Ś. i Krzysztofa B.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, na różnych jego etapach, stosowane były środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich podejrzanych objętych aktem oskarżenia.

Źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra