Agenci CBŚP i CBA chronili sutenerów w zamian za prostytutki i imprezy

fot. zdjęcie podglądowe
0 6 940

31 sierpnia 2020 r. do Sądu Okręgowego w Tarnowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko byłym funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oskarżonym o czyny o charakterze korupcyjnym w ramach śledztwa prowadzonego przeciwko Danielowi Ś. i innym, a uprzednio także przeciwko właścicielom agencji towarzyskich Aleksiejowi R. i Jewgenijowi R. 

Materiał dowodowy zgromadzony podczas śledztwa Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie obejmuje kilkaset tomów akt jawnych i niejawnych. Część jawna aktu oskarżenia obejmuje 164 strony, natomiast uzasadnienie aktu oskarżenia o klauzuli „ściśle tajne” sporządzone zostało na 633 stronach.

Zakres zarzutów

Prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie oskarżył:

Daniela Ś. (byłego Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie CBŚP) o popełnienie przestępstw korupcyjnych kwalifikowanych z art. 228 par. 3 kk w zw. z art. 12 par. 1 kk, art. 18 par. 3 kk w zw. z art. 228 par. 1 kk (dwukrotnie), przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych z art. 231 par. 2 kk w zw. z art. 231 par. 1 kk i art. 266 § 2 k.k. w zw. z art. 11 par. 2 k.k.

Krzysztofa B. (byłego Naczelnika Zarządu w Rzeszowie CBŚP) o popełnienie pięciu przestępstw w tym o charakterze korupcyjnym kwalifikowanym z art. 228 par. 1 kk i art. 228 par. 3 kk oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 231 par. 2 kk.

Roberta P. (byłego Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, uprzednio wieloletniego funkcjonariusza Zarządu w Rzeszowie CBŚ KGP), o popełnienie przestępstw korupcyjnych kwalifikowanych z art. 228 par. 3 kk (trzykrotnie), przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 231 par. 2 k.k. w zw. z art. 231 par. 1 kk i art. 266 par. 2 kk w zw. z art. 12 par. 1 k.k.

Ryszarda J. (byłego Naczelnika Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, uprzednio wieloletniego funkcjonariusza Zarządu w Rzeszowie CBŚ KGP), o popełnienie przestępstw przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych kwalifikowanych z art. 231 par. 2 kk w zw. z art. 231 par. 1 k.k. i art. 266 par. 2 k.k. w zw. z art. 11 par. 2 k.k. w zw. z art. 12 par. 1 k.k., ujawnienia wbrew przepisom informacji o klauzuli tajności kwalifikowane z art. 265 par. 1 kk i art. 231 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 k.k., art. 231 par. 1 k.k. i art. 218 par. 1a k.k. i art. 207 par. 1 k.k. w zw. z art. 11 par. 2 k.k. (sześciokrotnie).

Zarówno Damian W. (były Naczelnik Zarządu w Białymstoku CBŚP, uprzednio wieloletni Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Rzeszowie CBŚP), jak i Piotr J. (były Naczelnik Zarządu w Rzeszowie CBŚP, uprzednio wieloletni Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Przemyślu Zarządu w Rzeszowie CBŚP) zostali oskarżeni o popełnienie przestępstwa korupcyjnego kwalifikowanego z art. 228 par. 3 k.k. w zw. z art. 12 par. 1 k.k.

Czyny popełnione przez oskarżonych zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawiania wolności.

Przyjmowanie korzyści

Zarzuty kwalifikowane z art. 228 par. 3 k.k. dotyczą m.in. przyjmowania korzyści majątkowych w postaci opłaconych przez Aleksieja R. i Jewgenija R. (skazanych za te czyny prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie II Wydział Karny z 8 maja 2018 r. sygn. II K 7/18):

– usług seksualnych w postaci stosunków płciowych świadczonych przez osoby zatrudnione w agencjach towarzyskich prowadzonych przez Aleksieja R. i Jewgenija R.,

– tańców erotycznych wykonywanych przez striptizerki zatrudnione w agencjach towarzyskich prowadzonych przez Aleksieja R. i Jewgenija R.,

– alkoholu, posiłków, przekąsek,

– imprez towarzyskich z udziałem zatrudnionych w agencjach towarzyskich prowadzonych przez Aleksieja R. i Jewgenija R.

Korzyści te były przyjmowane w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, a polegające na zaniechaniu prowadzenia czynności służbowych i nadawania biegu posiadanym informacjom o kierowaniu przez Aleksieja R. i Jewgenija R. międzynarodową zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw m.in. przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (czerpanie korzyści z cudzego nierządu).

Przekroczenie uprawnień

Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnia obowiązków przez oskarżonego Roberta P. Dyrektora Delegatury CBA w Rzeszowie, dotyczą osiągnięcia korzyści osobistej dla siebie i innych osób (Daniela Ś. i Krzysztof. B) co polegało m.in. na przekazywaniu i ujawnianiu Danielowi Ś. informacji o wpływających do Delegatury CBA w Rzeszowie materiałach świadczących o przestępczej działalności Daniela Ś.  Tym samym Robert P.  działał na szkodę interesu publicznego w postaci m.in. umożliwienia dalszego zajmowania funkcji publicznej przez podejrzanego Daniela Ś. i podejrzanego Krzysztofa B. mimo posiadania wiedzy o ich przestępczej działalności.

Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnia obowiązków przez oskarżonego Ryszarda J. Naczelnika Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, dotyczą osiągnięcia korzyści osobistej dla innych osób (Daniela Ś. i Krzysztof. B) co polegało m.in. na zaniechaniu prowadzenia w stosunku do wymienionych osób czynności służbowych i przekazywaniu informacji o wpływających do Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji materiałach świadczących o przestępczej działalności Daniela Ś. Tym samym Ryszard J., co stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego.

Intensywne czynności śledcze

Gromadzenie materiału dowodowego w niniejszej sprawie, którego rezultatem jest skierowany akt oskarżenia trwało od roku 2012. Od chwili przejęcia tej sprawy w kwietniu 2016 roku przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie trwały intensywne czynności śledcze, w szczególności o charakterze niejawnym, prowadzone osobiście przez prokuratora i zlecane do wykonania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wymagające uszczegółowienia pozyskanych informacji, ich weryfikacji, uzyskania dokumentacji źródłowej, a następnie poddania analizie całokształtu zgromadzonych dowodów.

Wspólna służba

Oskarżeni Daniel Ś., Krzysztof B., Ryszard J. oraz Robert P. przez szereg lat (począwszy od roku 1995) wspólnie wykonywali czynności służbowe w jednym wydziale będącym pierwowzorem Centralnego Biura Śledczego Policji, tj. w Wydziale do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (przekształconego następnie w Wydział XVIII Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji, przekształconego z kolei na Wydział XX w Rzeszowie CBŚ KGP, przekształconego następnie w Zarząd w Rzeszowie CBŚ KGP, a finalnie w Zarząd w Rzeszowie CBŚP). Do połowy roku 2007 w Wydziale XX w Rzeszowie CBŚ KGP pełnili służbę oskarżeni Robert P. oraz Ryszard J.

Oskarżony Robert P. po odejściu z Wydziału XX w Rzeszowie CBŚ KGP rozpoczął pracę w jednej z komend powiatowych policji na terenie Podkarpacia, a następnie (w roku 2010) został funkcjonariuszem Delegatury CBA w Rzeszowie na stanowisku Naczelnika jednego z wydziałów ww. delegatury, a od lutego 2012 r. do stycznia 2017 r. pełnił funkcję Dyrektora Delegatury CBA w Rzeszowie.

Z kolei oskarżony Ryszard J. po zakończeniu (w połowie 2007 r.) służby w Wydziale XX w Rzeszowie CBŚ KGP przeszedł bezpośrednio do Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji gdzie objął stanowisko Naczelnika tej komórki organizacyjnej Policji powołanej do zwalczania i wykrywania przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy Policji, które zajmował nieprzerwanie do dnia jego zatrzymania w ramach niniejszego śledztwa, tj. do 11 października 2016 r.

Relacje służbowe

W toku postępowania prokurator ustalił, że w latach 2014-2016, na czele Zarządu w Rzeszowie CBŚP stał podejrzany Krzysztof B. (jako Naczelnik ww. Zarządu), któremu bezpośrednio podlegali: podejrzany Daniel Ś. (jako Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie CBŚP), podejrzany Damian W. (jako Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Rzeszowie CBŚP) oraz podejrzany Piotr J. (jako Naczelnik Wydziału w Przemyślu Zarządu w Rzeszowie CBŚP).

Z kolei podejrzany Ryszard J. kierował Wydziałem w Rzeszowie BSW KGP, tj. jednostką powołaną do zwalczania przestępczości wśród funkcjonariuszy Policji, natomiast podejrzany Robert P. kierował Delegaturą CBA w Rzeszowie, tj. jednostką powołaną do zwalczania przestępczości wśród funkcjonariuszy publicznych.

Parasol ochronny

Prokurator zarzucił każdemu z oskarżonych tworzenie tzw. „parasola ochronnego”. I tak:

– oskarżonym: Krzysztofowi B., Damianowi W., Piotrowi J. oraz Robertowi P. – nad przestępczą działalnością Aleksieja R., Jewgenija R. i członków ich międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej (o analogiczny zarzut oskarżony jest Daniel Ś.),

– oskarżonemu Ryszardowi J. nad przestępczą działalnością podejrzanych Daniela Ś. oraz Krzysztofa B.,

– oskarżonemu Robertowi P. (dodatkowo – oprócz wymienionego wyżej – w okresie kiedy sprawował funkcję Dyrektora Delegatury CBA w Rzeszowie) nad przestępczą działalnością podejrzanych Daniela Ś. i Krzysztofa B.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, na różnych jego etapach, stosowane były środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich podejrzanych objętych aktem oskarżenia.

Źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź