Wyłudzili ponad 70 mln zł. Zarzuty usłyszało 37 osób

fot.pixabay
0 1 475

Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Polsce, w Niemczech, na Litwie, na Łotwie, w Czechach i w Rumunii. Jej członkowie dopuszczali się licznych oszustw skarbowych, uchylali się od opodatkowania podatkiem akcyzowym i podatkiem od towarów i usług, a także prali brudne pieniądze. Do popełniania tych przestępstw dochodziło przy obrocie olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia.

Łączna kwota strat podatkowych powstałych na skutek przestępczej działalności grupy przekracza 70 milionów złotych.

Co zarzuca się podejrzanym

W toku śledztwa na terenach województw: mazowieckiego, lubuskiego, śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i wielkopolskiego zatrzymano kolejnych 11 osób zamieszanych w przestępczy proceder. Zatrzymani to kierowcy lub osoby prowadzące działalność gospodarczą. Brali oni udział w działalności zorganizowanej grupy przestępczej lub byli odbiorcami paliwa nielegalnie wprowadzonego do obrotu w Polsce.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Warszawie prokurator ogłosi im zarzuty.

W zależności od roli w przestępczym procederze poszczególnych osób, podejrzane są one o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, o nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania, dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych wbrew przepisom oraz niewłaściwe użycie wyrobu akcyzowego a także o fałszerstwo faktur VAT.

Wartość uszczupleń podatkowych zarzuconych poszczególnym podejrzanym waha się od 500 tysięcy złotych do prawie 40 milionów złotych.

W toku postepowania prokuratorzy skierowali w stosunku do części zatrzymanych wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentacje prokuratora i zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki o charakterze nieizolacyjnym.

Jednocześnie trwają ustalenia dotyczące majątku podejrzanych. Po zakończeniu czynności w tym zakresie majątek ten zostanie zabezpieczony między innymi na poczet kar grzywny grożących podejrzanym oraz przepadku równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z popełnionych przestępstw.

Prokuratorskie zarzuty usłyszało 37 osób

Powyższe zatrzymania to już kolejna realizacja w tej sprawie. Dotychczas w toku postępowania prokuratorskie zarzuty usłyszało 37 osób. Podejrzane są one o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, używanie dokumentów poświadczających nieprawdę, pranie brudnych pieniędzy, a także liczne przestępstwa skarbowe.

Wobec 20 podejrzanych Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowe aresztowanie, który to środek utrzymywany jest w stosunku do 4 podejrzanych. Wobec pozostałych podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Dokonano także zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych. Zabezpieczenia dokonano poprzez zajęcie ruchomości w postaci między innymi luksusowych samochodów, pieniędzy w polskiej i obcej walucie, złotej i srebrnej biżuterii, złotych monet, a także tirów wraz z cysternami.

Łączna wartość zabezpieczonego mienia wynosi prawie 60 milionów złotych. Zastosowane przez prokuratora zabezpieczenia majątkowe zostały dokonane na poczet grożącego podejrzanym przepadku równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z popełnionych przestępstw, na poczet grożących im kar grzywny, na poczet uiszczenia uszczuplonych czynami zabronionymi należności publicznoprawnych w postaci podatku akcyzowego oraz podatku VAT oraz na poczet orzeczenia o kosztach sądowych.

Udziały przedsiębiorstwa zostały zajęte

W sprawie tej dokonano zabezpieczenia wykonania orzeczenia o przepadku korzyści majątkowej osiągniętej wspólnie przez podejrzanych Leszka P. i Jacka Ż. poprzez ustanowienie przymusowego zarządu przedsiębiorstwa o wartości prawie 50 milionów złotych.

W toku postępowania ustalono, że przedsiębiorstwo to w rzeczywistości należało do podejrzanych Leszka P. i Jacka Ż., a tylko formalnie jego udziały posiadali podejrzani Dariusz Ch. i Grażyna P. Z ustaleń śledztwa wynika, że na mocy potwierdzonej notarialnie umowy z 15 maja 2017 roku podejrzani Dariusz Ch. i Grażyna P. nabyli łącznie 86 tysięcy udziałów w spółce.

Analiza uzyskiwanych przez nich dochodów potwierdza, że byli oni jedynie figurantami, zaś faktycznymi nabywcami tych udziałów byli podejrzani Leszek P. i Jacek Ż., którzy wyasygnowali na ten cel część środków finansowych pochodzących z przestępczego procederu. Z zeznań świadków przesłuchanych w toku śledztwa wynika również, że faktycznie firmą zarządzali podejrzani Leszek P. i Jacek Ż.

Spółka, której udziały zostały zajęte, dobrze prosperuje na terenie województwa mazowieckiego, produkuje wyroby z mięsa i, jak ustalono w śledztwie, jest kontrolowana przez członków zorganizowanej grupy przestępczej.

Możliwość takiego szerszego zabezpieczenia majątku sprawców przestępstw już na etapie postępowania przygotowawczego została wprowadzona ustawą z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768), która obowiązuje od 27 kwietnia 2017 roku.

Śledztwo ma charakter rozwojowy

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie obejmuje przestępstwa związane z obrotem olejem smarowym sprzedawanym jako olej napędowy. Dotyczy ono także wykorzystywania przez członków zorganizowanej grupy przestępczej kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych dla uchylania się od opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Sprawcy podawali także nieprawdę w złożonych deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT – 7 i w ten sposób obniżali podatek należny z tytułu sprzedaży oleju smarowego o podatek naliczony z nierzetelnych faktur dokumentujących nabycie tego oleju, które w rzeczywistości nie miało miejsca.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Cały czas gromadzony jest materiał dowodowy i ustalane są pozostałe osoby i podmioty gospodarcze mające związek z ujawnionymi przestępstwami.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Olsztynie, a także przy współpracy z funkcjonariuszami z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra